top of page

ZEISS BlueGuard เลนส์ป้องกันแสงสีน้ำเงิน เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ZEISS BlueGuard เป็นเลนส์ป้องกันแสงสีน้ำเงิน generation ใหม่ล่าสุดจากแบรน ZEISS เลนส์ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นจาวิถีชีวิต New Normal ในช่วงวิกฤติ Covid 19 ที่ผ่านมา ที่ทำให้เราต้องใช้อุปกรณ์ดิจิตอลมากขึ้น ZEISS BLueGuard มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นทำให้สามารปกป้องแสงสีน้ำเงินได้ขึ้นกว่า ZEISS Blue Protect ที่เป็นเทคโนโลยีเดิมของ ZEISS


ZEISS BlueGuard คืออะไร

ZEISS BlueGuard Lenses เป็นเลนส์ป้องกันแสงสีน้ำเงิน โดยใช้เทคโลยี organic-chemical ที่ผสมสารป้องกันแสงสีน้ำเงินลงไปในเนื้อเลนส์ ทำให้สามารป้องกันแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตราย (ช่วงคลื่น 400 ถึง 455 นาโนเมตร) ได้สูงถึง 40% นอกจากนี้ ZEISS BlueGuard Lenses ยังสามารถป้องกันรังสี UV 400 นาโนเมตร ได้ 100%


ZEISS BlueGuard ดีอย่างไร


ปกป้องมากกว่า

ZEISS BlueGuard Lenses แสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตราย (ช่วงคลื่น 400 ถึง 455 นาโนเมตร) ได้สูงถึง 40%. นอกจากนี้ ZEISS BlueGuard Lenses ยังสามารถป้องกันรังสี UV 400 นาโนเมตร ได้ 100%


ป้องกันการเกิดตาล้าจากอุปกรณ์ดิจิตอล

การทำงานกับจอคอมพิวเตอร์, แทบเล็ท และมือถือ เป็นระยะเวลานาน ทำให้ดวงตาแสงสีน้ำเงินช่วงคลื่น 400 ถึง 455 นาโนเมตร และแสงสีน้ำเงินนี่เองเป็นส่วนให้อาการตาล้าจากอุปกรณ์ดิจิตอลแย่ลง วัสดุตัวใหม่สามารถลดแสง Glare และให้อาการตาล้าลดลง, สบายตามากขึ้น และคมชัดมากขึ้น


แสงสะท้อนหน้าเลนส์น้อยกว่า

เลนส์ป้องกันแสงสีน้ำเงินในท้องตลาดทั่วไป ลดแสงสีน้ำเงินโดยการสะท้อนออกทำให้เลนส์ส่วนใหญ่จะมีเเสงสะท้อนสีน้ำเงินอมม่วงอย่างชัดเจน ZEISS BlueGuard lenses กรองแสงสีน่ำเงินโดยดูดซัยใสเนื้อเลนส์ ทำให้แสงสะท้อนหน้าเลนส์ลดลงถึง 50% ให้เลนส์ใสมากขึ้น แสงสะท้อนจอกจอน้อยลงKommentare


bottom of page